Walter Scott, Jr. College of Engineering

Graduate Exam Abstract

hongfei sun
Ph.D. Qualifying
Sep 03, 2020, 3:00 pm - 5:00 pm
ONLINE
N/A - qualifying exam
Abstract: qualifying exam
Adviser: Liuqing Yang
Co-Adviser: J. Rockey Luo
Non-ECE Member: Haonan Wang, Statics
Member 3: Dongliang Duan, ECE, UWyo
Addional Members: Hongming Zhang, NREL
Program of Study:
ECE-614
ECE-666
ECE-509
ECE-520
ECE-555
MATH-561
MECH-564
CS-545