Four Stroke Otto Gas Cycle


Return to thermodynamic text.